דף הבית
אודות
שרות לעסקים
עצמאי או חברה
המשפחה שלך כעסק
הקלות במס לשכירים
ביטוח חיים
איך לנהל שותפות
מאמרים
צור קשר

זכויות של עובדת בהריון

כללי -
איסור פיטורים- מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בתקופת ההריון וטרם יציאתה לחופשת לידה, אלא בהיתר מיוחד מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ולא יותרו פיטורים כאמור אם הפיטורים הם בקשר להריון. ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים .
משמעות המושג "פיטורים"- הינה לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:

1. חוזה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
2. חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה ב-12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
לסיכום : עובדת בהריון שעבדה לפחות 6 חודשים אצל המעסיק והגיע מועד חידוש חוזה העבודה שלה , המעביד חייב להאריך את חוזה העבודה שלה עד לפחות חודש אחד לאחר חזרתה מחופשת הלידה .
יצוין, כי כאשר מעביד מעוניין לפטר עובדת בהריון שמועסקת על ידו פחות מחצי שנה, הוא יוכל לפטרה במידה שהסיבה האמיתית לפיטורים אינה נובעת מהעובדה שהיא בהריון, שכן, פיטורי אישה מחמת הריונה מהווים אפליה, האסורה עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 ומנוגדים לעקרון השוויון.
לגבי מעסיק שהינו קבלן כוח אדם , אם העובדת הועסקה אצלו בפועל לפחות 6 חודשים, יראו לעניין איסור הפיטורים גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים.
אחריות המעסיק בפועל של עובדת קבלן – חל איסור על המעסיק בפועל לגרום לכך שהקבלן המעסיק יפטר את העובדת בהריון בניגוד להוראות איסור זה.
אם פוטרה עובדת בהריון בניגוד לאיסור זה, חזקה על המעסיק בפועל שהוא שגרם לפיטורים, אלא אם יוכיח אחרת.
בקשה להיתר פיטורים כאמור תוגש לשר התעשייה המסחר והתעסוקה על ידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם.
פגיעה בהיקף המשרה ו/או בשעות העבודה ו/או בהכנסה - חל איסור על מעביד לפגוע בהיקף המשרה או בהיקף שעות העבודה הרגילות או ברמת השכר הרגיל של עובדת בהריון שחלה הגבלה על פיטוריה לפי סעיף 9 לחוק , בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לא תותר פגיעה כאמור אם היא בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.
היעדרות לצורך בדיקות- עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, הנעשים ע"י רופא נשים, או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד.

1. לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, או יותר מארבע שעות ביום יותרו לה 40 שעות היעדרות במשך חודשי ההיריון.
2. לגבי אישה העובדת פחות מארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה יותרו לה 20 שעות היעדרות במשך חודשי הריונה.
שמירת הריון עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון, אם אישר הרופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת . דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה (ע"פ חוק ימי מחלה ), אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור תקופה זו או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוחו דין אחר, או הסכם עבודה קיבוצי או חוזה עבודה אישי.
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון, אם אישר הרופא בכתב, כי בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה בשל היותה בהריון. דין היעדרות זו כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
עובדת מבוטחת הזכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, שהייתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם הייתה בשמירת הריון. לעניין זה נקבעו האישורים הנדרשים, הכללים והתנאים בחוק ובתקנות הביטוח הלאומי.

"שמירת הריון" מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כהיעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
1. מצב רפואי הנובע כתוצאה מההיריון ומסכן את האישה או את עוברה, ובהתאם לאישור רפואי בכתב.
2. סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.
לא תשולם גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי למי שזכאית לתשלום בגין אותה תקופה שבה היא נמצאת בשמירת הריון והתשלום הוא בשל שמירת ההיריון – מגורם אחר כלשהו, אך לא תישלל זכותה של מבוטחת לגמלה לשמירת הריון בשל זכאותה לדמי מחלה ובלבד שלא ישולמו לה דמי מחלה וגמלה לשמירת הריון בעד אותה תקופה.
עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 אוסר על מעביד לאלץ עובדת שהודיעה לו שהיא בחודש החמישי להריונה או משנודע לו על כך בדרך אחרת, בשעות נוספות ובמנוחה שבועית, מהחודש החמישי להריון ואילך. אך, אולם אם העובדת נתנה הסכמת בכתב לעבוד בשעות נוספות ורופא מומחה ביילוד וגניקולוגיה אישר בכתב כי אין מניעה רפואית לעבודתה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית ובכפוף לתנאי האישור.
עבודת לילה חל איסור על מעביד להעביד עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה בעבודה לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבודת לילה.
היעדרות ואיסור פיטורים בעקבות הפלה עובדת שהפילה את עוברה רשאית להיעדר מעבודתה עד שבוע לאחר ההפלה, ואם אישור רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר, הזמן שקבע הרופא אך לא יאוחר מ-6 שבועות.
ימי היעדרות מפאת הפלה דינם כימי מחלה .

הערה: אין לראות בנאמר כאן תחליף לייעוץ משפטי , בכל מקרה עליך לפנות לייעוץ משפטי .
הכותב : שמעון מקייס – יועץ מס

כתובתנו : אפיקי הון | 050-4906876 | mekayes@013.net