בסוף כל שנת מס אנו מתחבטים בשאלה האם כדאי לשנות את הסטטוס העסקי שלנו מעצמאי ולהקים חברה ?
בשאלה זו דנים יועצי המס ורואי החשבון מידי שנה. הנימוקים להתאגד כחברה הם בעיקר שיקולים של תשלומים לביטוח לאומי  שהפכו לנטל כבד מאוד, ההצעה היא להקים חברה ולחלק דיבידנד, שהרי דיבידנד  פטור מתשלום ביטוח לאומי.
אולם יש לתת תשומת לב לעובדה כי הדיבידנד שמשולם לבעלי השליטה הינו לאחר תשלום מס חברות בגובה של 25%. ומהיתרה לחלוקה כדיבידנד יש לשלם מס בגובה 30%
נערוך חישוב פשוט על מנת להבין את משמעות הדבר דהיינו על רווח בחברה של 100 ₪ ישולם תחילה 25% מס חברות, מהיתרה ישולם עוד 30% מס על דיבידנד. יוצא מכך שמתוך רווח של 100 ₪ בידי החברה ישלום מס בסך 47.5 ₪  והיתרה בסך 52.5 ₪ תישאר בידי בעל השליטה .

 דוגמא להמחשה:

רווח  השנה 100.00 ₪
מס חברות בשעור  25% 25.00 ₪
יתרה דיבידנד לחלוקה 75.00 ₪
מס על דיבידנד  30% 22.50 ₪
יתרה בידי בעל השליטה 52.50 ₪
המס ששולם 47.50 ₪

 

 

 

 

 

 

 

 

אולם בבואנו לקבל החלטה בנושא עלינו לבחון שיקולים נוספים מעבר לתשלום עבור הביטוח הלאומי כגון:

א. הנהלת חשבונות וביקורת – חברה מחויבת בניהול הנהלת חשבונות כפולה ובביקורת לעריכת הדוחות השנתיים עלות שנתית בשל כך הינה כ-30,000 ₪ בשנה , בעוד שכעצמאי מחויב בהנהלת חשבונות  בשיטת תקבולים ותשלומים ודוח שנתי רגיל . הפרש העלויות הינו משמעותי ביותר.

ב. הוצאות ייסוד חברה ואגרה שנתית – עלויות  הייסוד  מסתכם בכמה עשרות אלפי ₪ שאינם מותרות בניכוי בידי החברה , אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1,454 ₪ בשנה.

ג. מקדמה בשל הוצאות עודפות – חברה מחויבת לשלם מקדמות בשל הוצאות עודפות בנוסף למקדמות הרגילות, מקדמות אלו אינן מתקזזות מהמס אם החברה נמצאת בהפסדים.

ד. משיכות של בעל שליטה – אם בעל השליטה משך כספים שהם מעבר למשכורת יחויב בריבית שנתית רעיונית בשעור של 5.25% בתוספת מע"מ, רשאי פקיד השומה לראות במשיכות אלו משכורת, ולחייב את החברה לגלם את המשיכות, כלומר לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי על משיכות אלו.

ה. רכב וטלפון בידי בעל השליטה– החברה צריכה לזקוף שווי רכב וטלפון סלולארי בגין השימוש של בעל השליטה בהם כשכיר ואילו ביחיד נערך תאום הוצאות רכב בסוף השנה .

ו. תשלומים לקרן השתלמות – הפרשות לקרן השתלמות של בעל השליטה הינם 6% מהשכר עד גובה 198,000 ₪ (נכון ל-2011) שמתוכם 1.5% ע"ח העובד בעל שליטה ואילו 4.5% על חשבון החברה כלומר ס"כ ההפרשות הינם בסך 11,880 ₪ ואילו אצל יחדי רשאי להפריש עד 7% מהכנסה עד 255,000 ₪ שמתוכם 2.5% אינם מותרים ו- 4.5% מותרים ס"כ ההפרשות של יחיד לקרן השתלמות הינם עד 17,850 בשנה.

ז. תשלומים לקופת גמל – תשלום לקופת גמל לבעל שליטה  6% מהשכר אך לא יותר מ- 11,950 ₪. בעל השליטה יקבל זיכוי ממס בשעור של 7% מסך  102,000 ₪ קרי 7,140 ₪ המקנה לו זיכוי ממס בגובה של  35% = 2499 ₪. לעומת זאת עצמאי יפריש עד 16,320 ₪, שמתוכם 11,220 ₪ יותר כניכוי ו 5,100 ₪ 35% זיכוי = 1702 ₪.

ח. פיצויי פיטורין  – הפרשות החברה לפיצויי פיטורין בגין בעל שליטה אינן מותרות אלה בעת הפסקת פעילותו בחברה, היה והחברה מבקשת להכיר בהוצאה לפיציי פיטורין כהוצאה מותרת אזי לא תוכל להפריש עבורו לקופת גמל , הבחירה היא בין השתיים פיצויים או תגמולים . עצמאי אינו מפריש לפיצויי פיטורין בגין עצמו.

ט. הפסקת פעילות החברה מרצון – כאשר יוחלט ביום מן הימים להפסיק ולפעול במסגרת החברה, יש צורך לערוך הליך של פירוק מרצון של החברה, הליך זה כרוך בתשלום שאינו מהווה הוצאה מוכרת ע"י החברה, נטישת החברה כפי שהיה מקובל בעבר, או אי תשלום אגרה שנתית יגרור הטלת עיצומים כספיים שיחול על המנהלים.

לסיכום דבר: 
בבדיקות וחישובים שערכתי לצורך מציאת נקודת האיזון בדבר כדאיות המעבר ממעמד עצמאי למעמד בעל שליטה בחברה מצאתי כי ברווח של מעל  800,000 ₪ בשנה יהיה כדאי להקים חברה ואילו ברווח קטן מזה
ימצא שעצמאי ייהנה מנטו גדול יותר .
נכון גם להדגיש כאן את ההבדל בין עצמאי שאחראי אישית לחובות העסק שלו , לבין בעל שליטה בחברה שאחראי לחובות החברה בגובה שווי המניות שלו בחברה ובנוסף לכך את האחריות האישית שלו כמנהל ובעל שליטה כפי שזה מתחייב מכוח החוק בעינין.

כתב וערך את המאמר:
שמעון מקייס, יועץ מס ויועץ פנסיוני ופיננסי